fbpx

Geschafts-bedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen TT-Run und alternativer TT-Run

Artikel 1 Begriffsbestimmungen

1.1. In diesen Geschäftsbedingungen gelten folgende Definitionen:

a. Veranstaltung: Der TT-Run und der alternative TT-Run-Laufwettbewerb finden in jedem Jahr statt.
b. Teilnehmer: die natürliche Person, die sich auf vom Veranstalter zugelassene Weise zur Teilnahme an der Veranstaltung angemeldet hat.
c. Vereinbarung: Die Vereinbarung, die auf die Teilnahme des Teilnehmers an der Veranstaltung abzielt.
d. Veranstalter: TT-Run, Handelskammer: 56981511.

1.2. Diese Geschäftsbedingungen gelten für jede Vereinbarung.

Artikel 2 Teilnahme

2.1. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur für natürliche Personen möglich, die das vom Veranstalter festgelegte Mindestalter erreicht haben.

2.2 De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

2.4. Het overdragen van de Overeenkomst voor de alternatieve en regulier TT-Run aan een derde is niet mogelijk.

2.5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, geldt na de derde vrijdag van de maand mei (17 mei 2019), geen recht meer op restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen. Voor deze datum wordt bij annulering het inschrijfgeld gerestitueerd minus 5 euro aan banktransactie- verwerking en administratiekosten.

2.5.1 De wettelijke bedenktijd is juridisch niet van toepassing omdat in de wet staat dat de bedenktijd niet geld voor reizen, vervoer, verblijf of andere vormen van vrijetijdsbesteding. Bij de TT-Run bieden we tot 1 mei wel een bedenktijd aan van 14 dagen. Daarna worden de startnummers op persoonlijk niveau vervaardigd (besteld en in productie genomen bij de leverancier) en geldt geen bezinningstermijn meer met restitutie van inschrijfgeld.  Meer info zie: https://www.consuwijzer.nl/online-winkelen/bedenktijd-bij-online-aankopen

2.6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. De Deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan het Evenement op een eventueel door de Organisator vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar. Indien de organisatie geen vervangende datum beschikbaar stelt vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats, ook niet als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum.

2.7 Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer bij twijfel over zijn/haar gezondheidsvermogen uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 Sponsors en leveranciers van het Evenement en het TT Circuit (Stichting Circuit van Drenthe) waarop het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waarop de Deelnemer zichtbaar is inclusief eventuele begeleiding van de deelnemer.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam in uitslagen, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.  Deelnemer neemt kennis van en verbindt zich aan de geldende en gepubliceerde privacy policy beleid ten aanzien van persoonsgegevens op de website(s) www.tt-run.nl / www.tt-run.com.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het “wedstrijdreglement TT-Run” dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het wedstrijdreglement is te vinden op de website(s) http://www.tt-run.nl of https://www.tt-run.com of op te vragen via de organisatie. Het wedstrijdreglement TT-Run is niet van toepassing op de alternatieve TT-Run.

Click to access the login or register cheese

Hallo welkom op de TT-Run website. Ik ben een hulprobot dus geen chat. Maar ik heb wel de meeste antwoorden op veelgestelde vragen dus kom maar op! Ik heb alleen net hardgelopen dus ik zweet een beetje ;-)

Heb ik geen antwoord op je vraag? Vul dan het woord contact in. Je kunt dan het contactformulier invullen. Of stuur ons nu een WhatsApp bericht.

Onbeantwoorde vragen deel ik met mijn collega's en zij zorgen ervoor dat ik af en toe wordt bijgewerkt.

Ik heet WooBot en hoe heet jij? Zonder jouw naam kan ik niet verder.