fbpx

Wedstrijd-reglement

Wedstrijdreglement (PDF)

Wedstrijdreglement TT-Run

a. toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in de algemene voorwaarden of onderstaande regelement niet van wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement kan via de website http://www.tt-run.nl of https://www.tt-run.com digitaal geraadpleegd worden en ligt bij de Organisator ter inzage. Ook worden deze aan Deelnemer op diens verzoek door de Organisator (digitaal) toegezonden.

b. indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer aan de TT Run in op basis van geslacht en eventueel leeftijd op de dag van het Evenement of geautomatiseerd bij voor-inschrijving. Bij de One, Two en Three laps vindt alleen indeling op het gekozen onderdeel en eventuele (sub-) categorie (geslacht) plaats. De navolgende categorieën worden onderscheiden bij deelnemers die deelnemen aan de onderdelen wedstrijdloop en recreantenloop.
Overall ranking 1e, 2e en 3e plaats mannen One Lap;
Overall ranking 1e, 2e en 3e plaats vrouwen One Lap;
Overall ranking 1e, 2e en 3e plaats mannen Two Laps;
Overall ranking 1e, 2e en 3e plaats vrouwen Two Laps;
De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

c. prijzen en prijsuitreiking per onderdeel / categorie

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering.
Daarnaast gelden ereprijzen voor de onderdelen wedstrijdloop en recreantenloop op basis van overall ranking van beide onderdelen tezamen (alle individuele onderdelen – bedrijvenloop is een team-onderdeel). Indien naast de ereprijzen ook prijzengeld of prijzen in natura beschikbaar gesteld worden staan deze vermeld op de website en worden uitgereikt tijdens het evenement.
Een Deelnemer heeft geen recht op een (ere-)prijs indien hij/zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement.

Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.
Deelnemer is verplicht prijzen tijdens de prijsuitreiking bij het evenement in ontvangst te nemen. Bij verhindering is het van belang het wedstrijdsecretariaat of de jury op de hoogte te stellen. Prijzen worden niet nagezonden.
Prijsuitreiking vindt plaats binnen een uur na de start van het evenement voor de hoofdafstanden tevens onderdelen in de categorieën man/vrouw One en Two Laps. De volgorde van prijsuitreiking is:
• Overall ranking van de wedstrijdklasse en recreantenklasse (indien van toepassing) 1e, 2e en 3e man/vrouw One Lap;
• Overall ranking van de wedstrijdklasse en recreantenklasse (indien van toepassing) 1e, 2e en 3e man/vrouw Two Laps;
Huldiging vindt plaats op het officiële bordes van het TT Circuit.

d. vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

e. wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

f. startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak of startvolgorde aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

g. startnummers

Startnummers dienen op de borst zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator. De Deelnemer wordt verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

h. tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van een door organisatie aangestelde Timer (vb Championchip/MyLaps). De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen registreren indien de chip/ontvanger op de juiste wijze wordt gedragen. De Deelnemer ontvangt een tijdregistratiechip van de Organisator, indien hij dat bij de inschrijving heeft gevraagd.

i. deadline/laatste loper

De deadline voor de laatste loper op het parcours (TT Circuit) is maximaal een uur na starttijd voor de One Lap, 1,5 uur voor de Two Laps en 2 uur voor de Three laps.

j. diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

k. instructies wedstrijdleiding (jury) en organisatie

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

l. overige bepalingen:

1. Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
2. Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
3. Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
4. Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
5. Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
6. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Click to access the login or register cheese

Hallo welkom op de TT-Run website. Ik ben een hulprobot dus geen chat. Maar ik heb wel de meeste antwoorden op veelgestelde vragen dus kom maar op! Ik heb alleen net hardgelopen dus ik zweet een beetje ;-)

Heb ik geen antwoord op je vraag? Vul dan het woord contact in. Je kunt dan het contactformulier invullen. Of stuur ons nu een WhatsApp bericht.

Onbeantwoorde vragen deel ik met mijn collega's en zij zorgen ervoor dat ik af en toe wordt bijgewerkt.

Ik heet WooBot en hoe heet jij? Zonder jouw naam kan ik niet verder.